اقامت اوکراین

اقامت دائم شهروندی اوکراین فقط با خاسته  و حضور شما انجام پذیر خواهد بود

اجازه کار

مجوز درخواست کار -این سندی است که به شهروندان و افراد خارجی اجازه می دهد …